تاریخچه شرکت اورآسیا نوید
نوع شرکت: مسئولیت محدود

تاریخ و محل تاسیس: مردادماه 1387 در تهران
دراین سال، از ادغام سه شرکت مستقل که دارای سوابق طولانی در عرصه فعالیت های زیر بودند؛ شرکت توسعه اوراسیا نوید به صورت یک کنسرسیوم مشترک تاسیس گردید.
شماره ثبت: 331039

موضوع شرکت:
• مهندسی و مدیریت رویدادها
• خدمات تجاری
• اقتصاد مهندسی و خدمات سرمایه گذاری

عرصه های فعالیت:
• صنعت ساختمان و تاسیسات
• انرژی و صنایع انرژی بر
• معدن و فن آوری مواد معدنی
• حمل و نقل
• گردشگری

اعضای هیئت مدیره:
• آقای محسن یاسمی: مدیر عامل و عضو هیئت مدیره
• آقای داوود کاشفی: رئیس هیئت مدیره